Privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijken

*Indien U ons rechtstreeks contacteert of via het prijsaanvraag-contactformulier op de website www.sign-facade.be:

De betrokken gegevens worden verwerkt door één van volgende verwerkingsverantwoordelijken op basis wie van hen U rechtstreeks contacteert of op basis van de postcode die U invult in het prijsaanvraag- contactformulier:

*Splen NV, met zetel te 3294 Molenstede, Herrestraat 29 (KBO 0411.954.545)

Antwerpen:

Postcode 2000 tot en met 2999                                   

Limburg en Vlaams-Brabant:

Postcode 3000 tot en met 3999

Brussel:

Postcode 1000 tot en met 1999 (enkel Nederlandstalige aanvragen)

West-Vlaanderen:

Postcode 8000 tot en met 8999

Oost-Vlaanderen:

Postcode 9000 tot en met 9999

 

Splen NV wordt in dat geval volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Splen NV instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Splen NV:

Splen NV, Herrestraat 29 te 3294 Molenstede, (KBO 0411.954.545)

 

Sign & Facade Liège NV, met zetel te 4460 Grâce-Hollogne, rue des Nouvelles Technologies 2 (KBO 0402 374 806)

Wallonië:

Postcode 4000 tot en met 7999

Brussel:

Postcode 1000 tot en met 1999 (enkel Franstalige aanvragen)

 

Sign & Facade Liège NV wordt in dat geval volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Sign & Facade Liège NV instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Sign & Facade Liège NV:

Sign & Facade Liège NV, rue des Nouvelles Technologies 2 te 4460 Grâce-Hollogne, (KBO 0402 374 806)

*Gegevens die omwille van de cookies geplaatst op de website www.sign-facade.be verwerkt worden:

De betrokken gegevens worden verwerkt door Splen NV, met zetel te 3294 Molenstede, Herrestraat 29 (KBO 0411.954.545)

Splen NV wordt in dat geval volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Splen NV instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Splen NV:

Splen NV, Herrestraat 29 te 3294 Molenstede, (KBO 0411.954.545)

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

Pascal Wellemans

Tel: 013/35.01.00

privacy@sign-facade.be

Doeleinden van de verwerking

Wanneer u inlichtingen vraagt, een offerte of een vraag tot herstelling/onderhoud, verwerken wij de opgevraagde gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens) omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om tegemoet te komen aan onze wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen.

Vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op uw specifieke behoeften, kunnen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van uw verwerkingsverantwoordelijke.

Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar uw toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken via eenvoudig verzoek op het adres privacy@sign-facade.be

Splen NV en Sign & Facade Liège NV maken wel gebruik van externe partijen om hun werking op een efficiënte manier te organiseren, zoals softwareleveranciers, maar garanderen in dat geval dat deze partijen uw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

Voor gegevens die verwerkt worden door Sign & Facade Liège NV en waarvoor zij als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zal Splen NV optreden als verwerker via het beheer van de website. Hieromtrent werd een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsook de loggegevens van een eventuele toestemming die u heeft gegeven, houden wij na beëindiging van de overeenkomst of na het geven van de toestemming bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-) contractuele vorderingen (5 – 10 jaar).

Alle andere gegevens worden gewist na beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van uw naam, ondernemingsnummer en mailadres, die wij nog twee jaar bijhouden na het einde van de overeenkomst vanuit ons gerechtvaardigd belang.

Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen. 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan privacy@sign-facade.be.

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via via privacy@sign-facade.be. Uw verwerkingsverantwoordelijke zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.  

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).